Learn about our services

Rustibus

 

Sáng kiến đại dương sạch

Rustibus sẽ thúc đẩy và nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại dương sạch trên khắp thế giới, cũng như tham gia trợ cấp cho các thùng rác sạch tại các cảng mà chúng tôi hoạt động. Rustibus sẽ cố gắng giáo dục khách hàng của chúng tôi, thông qua các tương tác quan hệ khách hàng nói chung, về các phương pháp làm sạch đại dương trong khi hành động cùng nhau tìm cách đạt được những đại dương sạch hơn trong tương lai.

Rustibus cũng sẽ quảng bá, xác nhận và thực hiện R&D trên các sản phẩm có thể cung cấp cho các chủ tàu có chung cam kết tạo ra sự khác biệt trong các đại dương của chúng ta trên toàn thế giới. Đây là một sáng kiến phi lợi nhuận.

 
index